Manieren om de biodiversiteit te helpen

Door de snelle versnelling van de veranderingen in het aardsysteem is de mensheid nog nooit zo bedreigd geweest met een wijdverbreid verlies van ecosystemen en soorten. Snelle ontwikkeling, toenemende verstedelijking, economische globalisering en intensivering van de landbouw zijn enkele van de factoren die dit verlies versnellen. Biodiversiteit is een van de dringendste uitdagingen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd. We moeten er iets aan doen. Als we nu niet handelen, zal het te laat zijn tegen de tijd dat we beseffen hoezeer we de natuur en haar ontelbare voordelen ook voor toekomstige generaties waarderen. Zelfs een kleine afname van de hoeveelheid biodiversiteit leidt tot een grote afname van de ecosysteemdiensten. Om een grotere biodiversiteit in onze bestaande landschappen te bereiken, bevelen veel wetenschappers aan onze huidige patronen en praktijken van landgebruik te veranderen zodat ze beter de natuurlijke variabiliteit en ecologische functies weerspiegelen. Hier zijn 5 manieren waarop u kunt helpen biodiversiteit op uw land te bereiken:

Een strategie ontwikkelen voor regeneratieve landbouw en landgebruik

Landbouw is een van de belangrijkste menselijke activiteiten en speelt een vitale rol in het leveren van voedsel, brandstof en andere producten, alsook in het levensonderhoud en het inkomen van mensen in vele regio's van de wereld. De landbouw is echter ook een van de belangrijkste factoren die bijdragen tot het verlies aan biodiversiteit. Bodemaantasting, waterverontreiniging, verlies van ecosysteemdiensten en de hoge uitstoot van broeikasgassen door landbouwgronden kunnen allemaal een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit.

Enerzijds moeten we de landbouwproductie verhogen om de groeiende wereldbevolking te voeden, maar we moeten ook de duurzaamheid van de landbouwsystemen verbeteren, zodat ze op lange termijn het milieu niet aantasten. Dit kan worden bereikt door te investeren in biotechnologie, agro-ecologie of andere teeltpraktijken die de hoeveelheid koolstof die in de bodem wordt teruggebracht vergroten, het verbruik van water en andere hulpbronnen verminderen en de biodiversiteit op landbouwgronden vergroten.

Focus op regionale voedselzekerheid

Globalisering heeft geleid tot grote verschuivingen in de consumptie- en productiepatronen van veel landbouw- en natuurproducten. In het licht van deze veranderingen proberen veel landen en regio's de lokale voedselproductie op te voeren als middel om toegang te krijgen tot lokale en regionale markten en om hun economieën minder kwetsbaar te maken op de wereldmarkten. Als gevolg daarvan is in veel landen de landbouwproductie gestegen en is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen gediversifieerd. Dit kan het positieve effect hebben dat de biodiversiteit toeneemt, maar het kan ook negatieve gevolgen hebben voor de voedselzekerheid en de economische stabiliteit. In een wereld waar één op de acht mensen honger lijdt, moeten inspanningen om de productie van lokaal voedsel te verhogen, worden gecompenseerd door inspanningen om de beschikbaarheid van voedsel in de meest onzekere regio's te verhogen.

Leefgebied creëren voor wilde dieren populaties

Wildpopulaties staan onder toenemende druk van menselijke activiteiten, waaronder vernietiging van habitats, fragmentatie, vervuiling, invasieve soorten en overbejaging. Veel ecosystemen gaan achteruit of verdwijnen zelfs als gevolg van deze druk. Het vergroten van de hoeveelheid groene ruimte voor in het wild levende dieren, onder meer door de aanleg van natuurlijke habitats zoals bossen, wetlands en graslanden, kan bijdragen tot het behoud van een gezonde diversiteit aan in het wild levende dierenpopulaties. Leefruimte voor wilde dieren is vooral belangrijk voor veel soorten die met uitsterven worden bedreigd. Het creëren van extra groene ruimte voor wilde dieren kan deze populaties plaatsen bieden waar zij zich kunnen uitbreiden en op lange termijn kunnen overleven.

Educatieve programma's voor kinderen in de buitenlucht

Sociaaleconomische en milieufactoren zijn zeer belangrijke factoren die de biodiversiteit beïnvloeden. Het verhogen van het onderwijsniveau van mensen, vooral jongeren, kan helpen om de bevolking bewuster te maken van het belang van het behoud van biodiversiteit.

Een groter bewustzijn bij de bevolking over het belang van biodiversiteit kan leiden tot veranderingen in houding en gedrag. Dit kan onder meer leiden tot meer steun van de bevolking voor de handhaving van milieuvoorschriften en -wetten, meer gebruik van natuurlijke hulpbronnen door mens en dier, meer gebruik van duurzame technologieën, en meer inspanningen om de biodiversiteit te beschermen.

Maar onderwijs is niet de enige manier om de kennis en het bewustzijn van de mensen te verbeteren. Andere manieren om dit te bereiken zijn mediacampagnes, discussies en workshops onder leiding van deskundigen, en praktische activiteiten zoals die door natuurbeschermingsorganisaties worden aangeboden.

Conclusie

Biodiversiteit is een belangrijke hulpbron die bepalend is voor de gezondheid van ecosystemen en het welzijn van mensen. Door natuurlijke ecosystemen in stand te houden en te herstellen, kunnen we een betere voedselproductie bereiken, de toegang tot schoon water en schone lucht vergroten, en mensen over de hele wereld betere middelen van bestaan bieden.

Wij kunnen ook de uitdagingen van het verlies aan biodiversiteit aanpakken door strategieën toe te passen die de hoeveelheid groene ruimte op ons land vergroten, habitats voor wilde dierenpopulaties bieden en gebruik maken van wetenschappelijke kennis om nieuwe soorten duurzame landbouw te ontwikkelen.